Plaatsingsvoorschrift voor prefab ovale vergaarbekkens

Plaatsings- en gebruiksvoorschriften ovale vergaarbekkens op staal gefundeerd 

Algemene informatie

Waterzuiveringsputten en regenwaterputten (ovaalvormig) zijn gemaakt van trilbeton of zelfverdichtend beton. De wanden en bodem vormen een monolithisch geheel. De tank moet worden ingegraven tot op een diepte bepaald door het niveau van de afvoerbuizen en van de afwerking (het natuurlijke milieu, openbare riool, etc.). De tanks moeten toegankelijk zijn voor onderhoud en/of ruiming.

Toegestane lasten

Gronddekking boven de tanks is maximaal 80 cm, ofwel een statische belasting van 1.400 kg/m². Indien de gronddekking hoger is, indien er verkeerslasten op de tanks komen of indien er hogere statische belastingen voorkomen, dient een verdeelplaat in gewapend beton te worden aangebracht met een correcte afwerking van het mangat.

Hijsen / lossen

Standaard zijn de vergaarbekkens uitgerust met 3 of 4 stuks hijsogen die boven uit de wand steken. De put dient gemanipuleerd te worden met een aangepaste 4-sprong ketting. De spreidingsdriehoek tussen de kettingen van het hijstoestel mag maximaal 60° zijn, om het risico op breuk in het vergaarbekken te vermijden. Indien nodig is het van belang gebruik te maken van een zogenaamde “evenaar” of extra verlengde kettingen.

Franco levering

Bij franco werk leveren van het vergaarbekken dient de opdrachtgever er voor te zorgen dat er op het afgesproken tijdstip een telescoopkraan aanwezig is die het vergaarbekken kan lossen van de vrachtauto. De locatie moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn voor de vrachtauto. In prijs is inbegrepen een lostijd van maximaal 1 uur, eventuele wachturen vrachtauto worden verrekend.

Plaatsing door Leenen Steengoed B.V.

Wij gaan er vanuit dat het vergaarbekken met de aangeboden telescoopkraan geplaatst kan worden, d.w.z. dat de kraan de locatie van plaatsen tot op 2 à 3 meter (vlucht max. 10 m¹) moet kunnen benaderen (tenzij anders overeengekomen). De bouwlocatie moet goed bereikbaar en berijdbaar zijn, eventuele rijplaten zijn voor rekening en uitvoering van opdrachtgever.

Wij komen vooraf met u of uw uitvoerende het werk bezichtigen en zijn dan op de dag van plaatsing persoonlijk aanwezig en begeleiden dan het plaatsen van het vergaarbekken.

Grondwerk / plaatsen

Het dient de aanbeveling het gat op de dag van plaatsing te ontgraven, waarbij men rekening dient te houden dat rondom het vergaarbekken een vrije ruimte beschikbaar is van ca. 50 cm. Het vergaarbekken dient geplaatst te worden op een droge, vlakke en puinvrije ondergrond. Het vergaarbekken gedoseerd aanvullen en mechanisch verdichten. Nadat deze gedeeltelijk is aangevuld met zand deze gedeeltelijk vullen met water tot aan het grondwaterpeil. Dit vullen met water voorkomt dat het vergaarbekken gaat opdrijven, tevens zorgt het gewicht van het water voor een goede zetting op het zandbed.

Toelaatbare belastingen

Bij de standaard uitvoering (voetgangers verkeer) mag de gronddekking niet meer zijn dan ca. 45 cm. In geval van een hogere grondaanvulling of verkeersbelasting dient er een verzwaarde dekplaat of een verdeelplaat van gewapend beton toegepast te worden. In het algemeen geldt dat de putten met een verzwaarde dekplaat bestand zijn tegen maximale belasting van ca. 16 ton (dit is inclusief gronddekking). Meestal wordt het mangat tot aan maaiveld middels betonblokken opgemetseld.

Grondwater

De klant dient tijdig voor plaatsing van het vergaarbekken een grondboring toe te passen om grondwaterpeil te meten. Plaatsing tot ca. 35 cm onder grondwaterpeil kan in meeste gevallen zonder bronbemaling plaatsvinden (laatste deel van grondwerk vlak voor het plaatsen ontgraven).

Indien nodig ca. 3 à 5 werkdagen vooraf een bronbemaling toe passen. Bronbemaling minimaal 200 cm vanaf put aanbrengen.

Heeft u interesse of vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers op info@leenensteengoed.nl of bel 0493-491457